Všeobecné obchodní podmínky

I. Základní ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) upravují vztahy mezi kupujícím a prodávajícím v oblasti prodeje zboží nerezových doplňků mezi společností Offroad Bureš. (dále jen „prodávající“) a jejími obchodními partnery (dále jen „kupující“)

Prodávající

Offroad Bureš, se sídlem Sluneční 291, 289 12 Třebestovice je společností zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle A, vložka 5087 zabývající se prodejem nerezových doplňků na automobily jak dalším prodejcům tak i koncovým uživatelům.

Kupující

Koncový uživatel – při zahájení obchodních vztahů předává prodávajícímu pouze své kontaktní údaje, nutné pro bezproblémové vyřízení objednávky, popřípadě údaje, které chce mít uvedeny na nákupních dokladech.

Právní vztahy prodávajícího s koncovým uživatelem výslovně neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, jakož i předpisy souvisejícími.

Prodejce nerezových doplňků na automobily - při zahájení obchodních vztahů předkládá prodávajícímu doklady o svém podnikatelském oprávnění a o své právní subjektivitě (výpis z obchodního rejstříku, kopii živnostenského listu, Registraci k dani DPH) a je povinen tyto údaje průběžně aktualizovat.

Právní vztahy prodávajícího s prodejcem nerezových doplňků na automobily výslovně neupravené těmito VOP ani smlouvou mezi prodávajícím a kupujícím se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, v platném znění, jakož i předpisy souvisejícími.
Individuální smlouva s kupujícím je nadřazena obchodním podmínkám.

Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log či patentů prodávajícího nebo dalších firem, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.

II. Bezpečnost a ochrana informací

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání).

III. Otevírací doba

Na adrese Sluneční 291
289 12 Třebestovice: Po-Pá: 8:00 - 16:00

IV. Ceníky

Každému jsou na požádání předloženy nové aktualizované ceníky. Prodávající si vyhrazuje právo změny cen i v průběhu týdne bez předchozího upozornění.

V. Cenové kategorie

Všechny ceny jsou smluvní. Zařazení do cenové kategorie provádí prodávající na základě bodu I. těchto VOP.

Cenové kategorie jsou určeny takto:

Koncový uživatel:
• Zákazník (bez DPH) – koncový spotřebitel našich výrobků

Prodejce nerezových doplňků na automobily:
• DEALER – začínající prodejce nerezových doplňků na automobily, významní zákazníci s nepravidelnými odběry
• IMPORTER – obchodník ND s obratem menším než 150.000,- Kč bez DPH (za poslední kalendářní měsíc)
• EXTRA – obchodník ND s obratem větším než 150.000,- Kč bez DPH (za poslední kalendářní měsíc)

Ceny jsou vždy uvedeny bez DPH, pokud není v ceníku uvedeno jinak.

Pokud si kupující není jistý do jaké cenové kategorie bude zařazen nebo není spokojen se svým současným zařazením, je možno s prodávajícím sjednat individuální podmínky.

VI. Objednávání

Kupující dostane zboží za cenu platnou v okamžiku objednání. V případě, že se jedná o speciální zboží na objednávku, nebo zboží, které není na skladě, prodávající kupujícímu potvrdí telefonicky / e-mailem cenu a termín dodání. Tuto cenu je prodávající oprávněn měnit vzhledem k aktuální situaci na trhu a v závislosti na vývoji kurzu Kč vůči zahraničním měnám.

Objednávat je možno následujícími způsoby:
• elektronickou poštou na adrese info@bures.cz
• osobně
• faxem
• telefonicky

Většina našich produktů není skladem a vyžaduje objednávku.

Na základě přijaté objednávky a zálohy 50% z vybraných produktů je stanovena doba dodání 14 pracovních dnů. Vyhrazujeme si však právo pro mírné prodloužení této lhůty na nezbytně krátkou dobu.

Prodávající doporučuje kupujícímu provádět objednávky písemnou formou přes e-mail, fax a uvést následující údaje:
• obchodní jméno a sídlo kupujícího
• IČO a DIČ, je-li registrován jako plátce DPH
• kód a název zboží dle ceníku
• jednotkovou cenu
• způsob odebrání a dopravy
• dodací adresu
• podpis osoby oprávněné objednávat zboží
• všechny další údaje, které kupující považuje za důležité
Přijaté objednávky jsou závazné a lze je zrušit pouze se zaplacením storno poplatku, jehož výše je 20% z ceny objednaného zboží.

VII. Informace o produktech

Informace o produktech v internetu prodávajícího mají pouze ilustrační charakter a v detailech se mohou lišit od dodávaného zboží.

VIII. Platební podmínky

• platba v hotovosti při nákupu
• platba předem bankovním převodem
• na dobírku při doručení zboží (hotovost přebírá od zákazníka přepravce)
• platba na fakturu se splatností (pouze při splnění podmínek pro poskytnutí kreditu)

Zboží zůstává do úplného zaplacení majetkem prodávajícího.

IX. Dodací podmínky

• osobní odběr : Zboží může převzít pouze osoba k tomu pověřená (oprávněná) majitelem firmy nebo statutárním orgánem společnosti. Tato osoba se musí dostatečně identifikovat a prokázat platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem.
• zasílání přepravní službou : Zboží je možno kupujícímu zaslat přepravní službou Danzas nebo PPL. Přepravce garantuje doručení zásilky kamkoliv do ČR do 24 hodin. Cena přepravy se řídí dle ceníku aktuálního v den objednávky.

Kupující je povinen bezprostředně při dodání překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, neporušenost, poškození krabice) podle přiloženého přepravního listu a odmítnout převzetí neúplné nebo poškozené zásilky.

Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu info@bures.cz, sepsat s dopravcem škodní protokol a tento do 24 hodin zaslat faxem nebo e-mailem prodávajícímu. Pokud je kupujícím převzetí zásilky stvrzeno podpisem v dokladech dopravce, na dodatečné reklamace neúplnosti nebo poškození dodávky není žádný nárok.

X. Záruční podmínky

Záruční podmínky na zboží se řídí Reklamačním řádem prodávajícího.

XI. Závěrečná ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 1.8.2004 a ruší veškerá předchozí ustanovení a zvyklosti. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto Všeobecné obchodní podmínky bez předchozího upozornění.

Světla HELLA